മരുന്നു വന്ന വഴി

മരുന്നുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തി അളക്കുന്നതിന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു പഠന രീതിയാണ് ആർസിട്ടി അഥവാ റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ട്രയൽ. ആധുനിക വൈദ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായാണ് ആർസിട്ടിയെ കണക്കാക്കുന്നത്.

സ്കാർവി എന്ന രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനിടെ ജെയിംസ് ലിൻഡാണ് 1747 ൽ ആദ്യമായി ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്തുന്നത്. പ്രോട്ടോക്കോൾ, റെഫറൻസ് പോപ്പുലേഷൻ സെലക്ഷൻ, റാന്റമൈസേഷൻ, മാനിപ്പുലേഷൻ ആന്റ് ഫോളോ അപ്പ്, അസെസ്മെന്റ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങങ്ങളായാണ് പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here