സ്ലീപ് പാരലിസിസ്; നിർണയവും പ്രതിവിധിയും

8% മുതൽ 50% വരെ ആളുകൾ പതിവ് എപ്പിസോഡുകളായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്ലീപ് പാരലിസിസ്. എന്താണ് ഈ അവസ്ഥയുടെ കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ? ആരോഗ്യരംഗം ഈ അവസ്ഥ നിർണയിക്കാനുള്ള പരിശോധനകൾ നൽകുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയെല്ലാം ഈ അവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കാനാകും? നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം!

content highlights: sleep paralysis