ചെറിയ കാത്തിരിപ്പും വലിയ വിജയവും /marshmallow test/delayed...

പെട്ടന്നു ലഭിക്കുന്ന ബഹുമതി വേണ്ടെന്നുവച്ച് ഭാവിയിലെപ്പൊഴെങ്കിലും വരാവുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഫലത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിനാണ് Delayed gratification. വ്യക്തികളുടെ...

നിർബന്ധിത വിവാഹം കുറ്റകരം / should forced...

മക്കളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ വ്യക്തി എന്ന നിലയില്‍ അവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കാതെ മാതാപിതാക്കളോ ബന്ധുക്കളോ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതാണ് നിര്‍ബന്ധിത...

നാഗമാണിക്യം സത്യമോ മിഥ്യയോ

മൂർഖൻ പാമ്പിൻറെ തലയില്‍ നാഗമാണിക്യം ഉണ്ടെന്നും ഇത് അമാവാസി- പൂര്‍ണിമ ദിവസങ്ങളില്‍ മൂര്‍ഖന്‍ മണ്ണില്‍ വച്ച് പൂജിക്കുന്ന സമയത്ത്...

കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ലെെംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം/ sex...

കുട്ടികളിലെ ലെെംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻറെ ആവശ്യകതയെ പറ്റിയും ലെെംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ പകർന്നു നൽകണം എന്നതിനെ പറ്റിയും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന...

ആജ്ഞാനുവർത്തിത്വം/ milgram experiment

യേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മനഃശാസ്ത്രഞ്ജനായ സ്റ്റാൻലി മിൽഗ്രാം 1960 കളിലാണ് മിൽഗ്രാംസ് ഒബീഡിയൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. പഠനവിധേയരാക്കിയതിൽ 65 ശതമാനം...
Factinquest Latest Malayalam news