ഏറ്റുമാനൂരിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസി (വീഡിയോ)

ഏറ്റുമാനുരിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന Holy Land എന്ന അനധികൃത റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസിയുടെ തട്ടിപ്പിന്റെ രീതി കാണുക . കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂരിൽ വിദേശത്തേയ്ക്ക് നഴ്‌സിംഗ് ജോബ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടത്തുന്ന Holy Land എന്ന സ്ഥാപനം Ministry of External Affairs ൽ നിന്നുള്ള യാതൊരു ലൈസൻസും ഇല്ലാതെ ആനധിക്യതമായി ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഏജൻസിക്ക് പരമാവധി വാങ്ങാവുന്ന സർവീസ് ചാർജ് 30000 രൂപ മാത്രമാണ് പക്ഷേ Holy Land എന്ന ഈ അനധികൃത റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഏജൻസി UK job ന് വാങ്ങുന്ന സർവീസ് ചാർജ് 11 ലക്ഷം രൂപയും ഇസ്രായേൽ ജോലിക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപയും ആണ്.