കോട്ടയത്ത്‌ അനധികൃത നഴ്‌സിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന മിനർവ കൺസൾട്ടൻസി ഫീസ് 8 ലക്ഷം രൂപ വരെ

കോട്ടയത്ത് വിദേശത്തേയ്ക്ക് നഴ്‌സിംഗ് ജോബ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടത്തുന്ന Minerva consultancy എന്ന സ്ഥാപനം Ministry of External Affairs ൽ നിന്നുള്ള യാതൊരു ലൈസൻസും ഇല്ലാതെ ആനധിക്യതമായി ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് . ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഏജൻസിക്ക് പരമാവധി വാങ്ങാവുന്ന സർവീസ് ചാർജ് 30000 രൂപ മാത്രമാണ് പക്ഷേ Minerva consultancy എന്ന ഈ അനധികൃത റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഏജൻസി വാങ്ങുന്ന സർവീസ് ചാർജ് 1 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 8 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ്.