തൊടുപുഴയിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തീക്കുന്ന നഴ്‌സിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ് ഏജൻസി Fact Inquest Investigation

തൊടുപുഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന Marissa jobsup എന്ന അനധികൃത നഴ്‌സിംഗ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഏജൻസിയിൽ factinquest നടത്തിയ Sting operation ആണ് ഈ വീഡിയോ. തൊടുപുഴയിൽ വിദേശത്തേയ്ക്ക് നഴ്‌സിംഗ് ജോബ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടത്തുന്ന Marissa jobsup എന്ന സ്ഥാപനം Ministry of External Affairs ൽ നിന്നുള്ള യാതൊരു ലൈസൻസും ഇല്ലാതെ ആനധിക്യതമായി ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഏജൻസിക്ക് പരമാവധി വാങ്ങാവുന്ന സർവീസ് ചാർജ് 30000 രൂപ മാത്രമാണ് പക്ഷേ Marissa jobsup എന്ന ഈ അനധികൃത റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഏജൻസി വാങ്ങുന്ന സർവീസ് ചാർജ് 2.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 3.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആണ്.